Balanserat vatten

Publicerad den 2023-09-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Rätt pH, alikalinitet och hårdhet

Ett balanserat vatten med rätt pH, alkalinitet och hårdhet är grunden för ett bra och lättskött poolvatten.

Bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion. De flesta kommunala vatten har goda grundförutsättningar men fyller du från egen brunn eller annan källa krävs ofta någon behandling.

De viktigaste parametrarna för ett bra balanserat vatten är rätt pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet. Ett bra balanserat vatten håller sig stabilt. Om alkaliniteten ligger rätt och kalkhårdheten inte är för låg räcker det med att hålla koll på pH-värde och klorhalt under säsongen.

Endast nytt påfyllningsvatten med felaktiga värden eller upprepad användning av sura rengöringsmedel medför att justering krävs för att återställa balansen.

Det viktigaste är att hålla rätt pH-värde. Om alkaliniteten är för låg ändrar sig pH-värdet upp och ner. Felaktigt pH-värde gör att material och utrustning i poolen tar skada, kloret tappar verkan och vattnet irriterar ögon och hud.Idealvärden för poolen:

Parameter Ideal OK
pH-värde 7,2 7,2-7,6
Fritt klor 1 ppm 1-3 ppm
Totalt klor 1 ppm 1-3 ppm
Bundet klor 0 ppm max 0,5 ppm
Alkalinitet 100-120 ppm 80-160 ppm
Cyanursyra* 0-20 ppm max 50 ppm
Total hårdhet** 200 ppm 150-400 ppm

 Järn och mineralhaltigt vatten ”flockas” med flockningsmedel Super-Flock.

*Endast för utomhuspooler.
**Total hårdhet: ppm = hårdhetsgrader
150 ppm = 8,4 °dH
200 ppm = 11,2 °dH

Enheter:
1 ppm (part per million) = 1 miljondel
1 ppm = 1 mg/liter
0,1 % = 1 000 ppm


 


pH-värde

Håll koll på vattnets pH-värde. Det är den viktigaste faktorn för ett bra vatten. pH-värde är ett mått på vattnets surhetsgrad som mäts i en skala från 0-14.

pH 7 är neutralt, ett värde under 7 är surt och ett värde över 7 är basiskt. Poolen ska ha ett pH-värde som är lätt basiskt 7,2-7,6. Det är skonsamt mot utrustningen och skönare att bada i. Ett surt vatten skadar utrustning och material i poolen och känns irriterande för ögon.

Ett basiskt vatten med pH över 7,8 gör att kloret tappar effekt. Vattnet blir mjölkigt och kalk och järn fäller ut. För högt pH-värde känns irriterande för hud och ögon och är också skadligt för utrustningen i poolen.


 


Klor

Klor är den mest beprövade och effektivaste desinficeringen för att hålla vattnet rent. Fritt klor är det verksamma kloret som krävs för bra desinficering.

Fritt klor i normala halter luktar inte och känns inte irriterande. Fritt klor kan man mäta. Bundet klor bildas när kloret reagerar med vissa föroreningar. Då bildas så kallade kloraminer som ger stickande klorlukt vilket är irriterande för ögonen.

Totalt klor är fritt och bundet klor tillsammans. Totalt klor kan man mäta. Skillnaden mellan totalt och fritt klor utgör bundet klor.


 


Aktivt syre

Aktivt syre (monopersulfat) används som klorfri desinficering och säljs under namnet SoftCare. En halt på ca 5 ppm ska kunna mätas ca 2 timmar efter dosering.

Aktivt syre är inte lika effektivt som klor och kräver tätare kontroll. Kombinera med Algdräpare och använd även Aktionchock några gånger per säsong och vid ökad badbelastning.

Aktivt syre kan även användas som klorfri chock för att frigöra bundet klor utan att få högre klorhalt. Väteperoxid benämns ibland som aktivt syre men fungerar inte ihop med klor.


 


Alkalinitet (TA, Total Alkalinitet)

Total alkalinitet är ett mått på alkaliska ämnen i vattnet. Rätt alkalinitet är en förutsättning för stabilt pH-värde. Alkalinitet lägre än 60 ppm gör att pH-värdet ändrar sig lätt.

Alkalinitet högre än 180 ppm gör att det är svårt att justera pH-värdet. För att höja alkaliniteten används preparatet Höj Alkalinitet. För att sänka alkaliniteten används Sänk pH.


 


Total hårdhet TH/ Kalkhårdhet

Vattnets totala hårdhet (kalcium- och magnesiumjoner) ”kalkhalt” avgör om vattnet är mjukt (låg kalkhalt) eller hårt (hög kalkhalt).

Låg kalkhalt under 150 ppm är skadligt för material i poolen. Låg kalkhalt höjs med Höj Kalk.

Hög kalkhalt 400-1000 ppm kan orsaka kalkutfällningar och sätta igen filter om pH-värdet blir för högt. Hög kalkhalt upp till 1 000 ppm behöver inte vara ett problem om pH värdet hålls korrekt. Hög kalkhalt kan reduceras med Anti KalkMetall annars krävs avhärdning av påfyllningsvattnet.


 


Järn- och mineralhaltigt vatten

Järn- och mineralhaltigt vatten kan ge utfällning så att vattnet blir rödbrunt vid klorering. Använd Anti KalkMetall och SuperFlock för att avlägsna järn och mineraler ur vattnet.


 


Cyanursyra

Cyanursyra (klorbalans) skyddar klor från att brytas ner av solens UV-strålar. Används med försiktighet. För hög cyanursyrahalt gör kloret overksamt trots att fritt klor kan mätas.

Cyanursyrahalt högre än 50 ppm innebär att minst halva vatten­volymen måsta tömmas ut och ersättas med nytt. Klorbalans ska endast användas till utomhuspooler men om Långverkansklor, Multiklor eller Snabbklor används ska inte Klorbalans användas. De innehåller redan cyanursyra och risk finns att hög halt byggs upp.

Cyanursyra förbrukas inte och försvinner inte från vattnet utan anrikas och ökar efter hand. Vid backspolning och påfyllning med nytt vatten får du viss spädning vilket gör att det tar olika lång tid beroende på dosering och backspolning/spädning.


 


Salthalt

Salthalt är endast viktigt när man använder saltgenerator som tillverkar klor av salt. Rekommenderad salthalt är 0,25-0,4 % (2 500- 4 000 ppm) beroende på vilken modell av saltklorinator som används.

Östersjön innehåller ca 0,4-0,8 % salt och Västerhavet 2-3 %. En del använder även salt i poolvattnet för att det är behagligare för hud och ögon att bada i.


 


TDS

TDS (Total Dissolved Solids) är ett mått på den totala halten av upplösta ämnen i vattnet. Över tid byggs halten av upplösta ämnen upp på grund av det vi doserar och det vi för med oss när vi badar. Det gör till slut att vattnet blir ”övermättat” och svårt att få ordning på.
Vattnet blir lite grumligt. I en pool med sandfilter som backspolas regelbundet uppstår det sällan.

En tumregel är att när du når ca 1 000 ppm över ingångsvärdet så är det bra att byta ut vattnet. Maxvärde 3 000 ppm för vattenbyte, gärna tidigare.

» OBS: saltvatten ger utstlag på TDS mätning, mät först salthalt (som natriumklorid) och dra av från TDS värdet.


Klicka här för att testa ditt vatten i vår

nya Kemikalkylator